poniedziałek, 27 lipca 2015

KONKURS - Włoski smak w Twojej kuchni - GOTUJ ZE STEFANO

Zapraszam wszystkich Czytelników na konkurs, w którym nagrodami są wspaniałe zestawy 3 makaronów i 2 sosów.

Zadaniem konkursowym jest umieszczenie własnego przepisu na potrawę w stylu włoskim. 
(w komentarzu pod postem)


Poniżej w filmiku znajdziecie kilka włoskich inspiracji :


Rozwiązanie 10.08.2015.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie sponsora Barilla na FB <klik>Miłej zabawy z włoskimi smakami !


Regulamin:

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Gotuj ze Stefano” zwanego dalej „Konkursem”, 
jest Barilla Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-822, przy ul. Poleczki 23.
2. Administratorem Konkursu jest Aurora Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
3. 04-030, przy ul. Waszyngtona 33/61, zwana dalej „Administratorem”. Wszelką 
korespondencję z Administratorem należy kierować na: k.miklaszewska@pegasus.pl.
4. Konkurs trwa od dnia 27 lipca 2015 r. od godziny 17:30 do 9 sierpnia 2015 r. do godziny 
23:59, przy czym czas trwania Konkursu na poszczególnym Blogu, będzie ustalany 
indywidualnie przez właściciela Bloga i podawany do informacji na stronie Bloga wraz z 
pozostałymi informacjami o Konkursie.

§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są 
„Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, 
Administratora, pracownicy lub współpracownicy któregokolwiek z powyższych podmiotów 
(tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż 
umowa o pracę).
3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:
a) akceptacja postanowień Regulaminu;
b) wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3.

ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie odpowiedzi nawiązującej do zadania konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym na Blogu.
2. Zwycięzcami Konkursu zostaną trzej autorzy najbardziej kreatywnych (twórczych) i poprawnych (językowo i gramatycznie) prac umieszczonych na pojedynczym Blogu.
3. Wszystkie odpowiedzi podlegają ocenie Organizatora lub osoby prowadzącej Blog i od ich decyzji zależy ostateczny wybór Zwycięzców.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygraniu Konkursu do dnia 10 sierpnia. Na Blogu zostanie zamieszczony post informujący o wynikach Konkursu lub właściciel bloga wyśle informację w wiadomości prywatnej. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie 
Administratorowi w wiadomości prywatnej na Stronie w ramach serwisu Facebook swoich danych osobowych celem przesłania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, na który przesłana ma być nagroda, numer telefonu Zwycięzcy).
5. Zwycięzcy Konkursu obowiązani są w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na Stronie wiadomości, o której mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, do przesłania Administratorowi (w wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook) danych, o których 
mowa w powyższym ust. 4.
6. Nieprzesłanie Administratorowi danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody.
7. Niedopuszczalne jest:
a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich
b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści 
obraźliwych itp.
8. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;
b) pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;
9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.
10. Uczestnik może wziąć udział w konkursie za pośrednictwem tylko jednego Bloga.

§ 4.

NAGRODY

1. Organizator przewidział nagrodzenie 3 osób z każdego Bloga, które udzielą najlepszych, zdaniem Organizatora lub osoby prowadzącej Blog, odpowiedzi na zadanie konkursowe. 
Nagroda to zestaw losowo wybranych makaronów i sosów Barilla (3 makarony i 2 sosy) o wartości około 35 pln.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody dodatkowej (specjalnej) w przypadku, gdy więcej prac niż zakładane spełni oczekiwania konkursowe pod względem kreatywności i realizacji.
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.

§ 5.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską na adres podany przez Zwycięzcę stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody Zwycięzcy, który podał Administratorowi  nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
3. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, skutkującego zwrotem Organizatorowi przesyłki zawierającej nagrodę, Zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 6.

REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2. Reklamację należy złożyć w formie e-maila na adres Administratora z podaniem zwrotnego adresu e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.
3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.
4. Reklamacje należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. 
O rozpatrzeniu reklamacji Administrator poinformuje Uczestnika Konkursu, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 7.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator.
2.  Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę. 
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronach Blogów współpracujących przy organizacji Konkursu.  Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
4. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
5. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.